ประกันสุขภาพเด็ก ประกันเงินออม

ประกันสุขภาพเด็ก ประกันเงินออม อภิพร 2

ประกันสุขภาพเด็กที่เป็นกองทุนเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กอายุ 6 ปี ขึ้นไป รับเงินคืนต่อเนื่อง 10% ของทุนประกันทุกๆ 3 ปี จนสิ้นปีที่ 18 และปีที่ 21 รับเงิน 40% ของทุนประกัน

 • จ่ายคืนทุกปีจนสิ้นสุดสัญญา 5% ของทุนประกันเริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 22 เป็นต้นไป
 • ค่าห้องสูงสุด 3,000 บาทต่อวัน (จากสัญญา H&S ค่าห้อง 1500 รวมกับ Hs plus 1500 รวมสูงสุด 3,000 บาทต่อวัน)
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • เงินชดเชยรายได้ จากการที่เป็นผู้ป่วยในวันละ 500 บาท
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% สูงสุดไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท ในความคุ้มครองการรักษา *ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร รับผิดชอบตามตารางผลประโยชน์ที่เลือกไว้
 • ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วงพ่อแม่

ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก อภิพร 2

ความคุ้มครองโดยย่อ อภิพร 2
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกัน อภิพร 2 (90/21) 100,000
 *รับเงินคืน 10% ของจำนวนออม ทุกๆ 3 ปี ถึง ปีที่ 18 60,000
 *ครบสัญญา ปีที่ 21 รับ 40% ของจำนวนออม 40,000
 *สิ้นปีที่ 22 รับ 5% ตลอดสัญญา 5,000 ต่อปี
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ -
 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
     3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 1,500
     3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 3,000
     3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 18,000
     3.4 ค่าศัลยกรรม 60,000
     3.5 ค่าห้องผ่าตัด 6,000
     3.6 ค่าวางยาสลบ 6,000
     3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 4,000
     3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500
     3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 700
 ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 306,000
 4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้
     4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน  และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) 1,500
     4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
     4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000
 5. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ 500
 6. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ 20,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ