ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก ทรัพย์มั่นคง 2489R

ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพวางแผนให้สุดที่รักของคุณพ่อคุณแม่ในวัย 6ปี ถึง 15 ปี ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็ก ทรัพย์มั่นคง 2489R แผน 456

 • ค่าห้อง เริ่มต้น 3,000 , 3,500 , 4,700 (จากสัญญา H&S ค่าห้อง 1500 , 2000 , 2200 รวมกับ Hs plus อีก 1,500 บาท และ 2,500 รวมสูงสุด 4700 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ ที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • เงินชดเชยรายได้จากการเป็นผู้ป่วยในวันละ 500 และ 1,000 บาท
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ในความคุ้มครองการรักษา *ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร รับผิดชอบตามตารางผลประโยชน์ที่เลือกไว้
 • ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วงพ่อแม่
 • อุ่นใจค่ารักษาด้วยแผนทรัพย์มั่นคง 2489R แผน 456

ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก ทรัพย์มั่นคง 2489R

ความคุ้มครองโดยย่อ แผน 4 แผน 5 แผน 6
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันทรัพย์มั่นคง 2489-R 100,000 300,000 500,000
     1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ปีที่ 25 20% 20,000 60,000 100,000
     1.2 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ครบสัญญา 100,000 300,000 500,000
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ - - -
 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
     3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 1,500 2,000 2,200
     3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 3,000 4,000 4,400
     3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 18,000 20,000 22,000
     3.4 ค่าศัลยกรรม 60,000 70,000 75,000
     3.5 ค่าห้องผ่าตัด 6,000 7,000 7,500
     3.6 ค่าวางยาสลบ 6,000 7,000 7,500
     3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 4,000 5,000 5,000
     3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 3,500 3,500
     3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 700 900 900
 ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 306,000 387,500 414,900
 4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้
     4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน  และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) 1,500 1,500 2,500
     4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
     4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000 100,000 100,000
 5. เงินชดเชยรายได้ ในกรณีพักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ต่อวัน 500 1,000 1,000
 6. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ และรักษาต่อเนื่อง (แยกเล่มออกมาพร้อมบัตร ไม่บังคับซื้อเพิ่ม) 20,000 20,000 20,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ