ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ อาคเนย์ เฮลท์โปรเทค

ไม่ได้เน้นทุนชีวิตแต่เน้นการรักษาเป็นหลัก เบี้ยไม่แพงเริ่มต้น 6,000 กว่าๆ "อย่าให้มะเร็งร้ายทำร้ายคุณปกป้องด้วย health protect"

 • อายุเริ่มรับประกัน 16 ปี - 55 ปี
 • ค่าห้องสูงสุด 5,500 บาทต่อวัน (จาก H&S ค่าห้อง 1000 , 2000 , 3000 , 4000 รวมกับ Hs plus 1500 รวมสูงสุด 5,500 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุด 1,000,000 บาท จากแผน4 ด้วยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท จากแผน 4 ด้วย สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 24 ชั่วโมง
 • เงินชดเชยรายได้จากการรักษาโรคมะเร็งสูงสุดวันละ 5,000 บาท
 • เงินชดเชยรายได้จากการที่เป็นผู้ป่วยในวันละ 500 และ 1,000 บาท เคลมได้สูงสุด 700 วัน
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% สูงสุดไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท *ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร รับผิดชอบตามตารางผลประโยชน์ที่เลือกไว้

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ อาคเนย์ เฮลท์โปรเทค

ความคุ้มครองโดยย่อ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันทรัพย์มั่นคง 2489-R 50,000 50,000 50,000 50,000
     1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ปีที่ 25 20% 10,000 10,000 10,000 10,000
     1.2 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ครบสัญญา 50,000 50,000 50,000 50,000
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ 100,000 300,000 500,000 1,000,000
 3. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 100,000 200,000 300,000 300,000
     3.1 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 500 วัน) ในกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ที่เป็นผลจากโรคมะเร็ง
1,000 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน 2,000 ต่อวัน 5,000 ต่อวัน
 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ (H&S)
     4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค) 1,000 2,000 3,000 4,000
     4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมผลประโยชน์ข้อ 4.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน) 2,000 4,000 6,000 8,000
     4.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 14,000 20,000 30,000 40,000
     4.4 ค่าศัลยกรรม 45,000 70,000 90,000 100,000
     4.5 ค่าผ่าตัด 4,500 7,000 9,000 10,000
     4.6 ค่าวางยาสลบ 4,500 7,000 9,000 10,000
     4.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000 5,000 7,000 10,000
     4.8 ค่าวินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล็ป ขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 3,500 3,500 4,000
     4.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค) ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 500 900 1,000 1,000
 5. เงินชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน (ต่อวัน สูงสุด 700 วัน) 500 500 1,000 1,000
 6. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้
     6.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน คุ้มครองเพิ่มเติม จากข้อ 4) 1,500 1,500 1,500 1,500
     6.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 4.3-4.9 บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
     6.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัว ครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000 100,000 100,000 100,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ