ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ซุปเปอร์ ไลฟ์

99/5 "มั่นใจในทุกจังหวะที่ก้าวเดิน จ่ายเบี้ยสั้น 5 ปีคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี"
99/10 "แฮปปี้กับชีวิตที่มั่นคง จ่ายเบี้ยสั้น 10 ปีคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี"

 • อายุเริ่มรับประกัน 30 วัน - 70 ปี
 • คุ้มครองชีวิตสูง 150% ของทุนประกัน
 • สัญญาเพิ่มเติมเพิ่มได้ตามใจคุณ *โปรดสอบถามเบี้ยประกัน

99/20 "ให้คุณสร้างหลักประกันของชีวิต จ่ายเบี้ยน้อยคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี"

 • อายุเริ่มรับประกัน 30 วัน - 65 ปี
 • คุ้มครองชีวิตสูง 150% ของทุนประกัน
 • สัญญาเพิ่มเติมเพิ่มได้ตามใจคุณ *โปรดสอบถามเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ซุปเปอร์ ไลฟ์

ความคุ้มครองโดยย่อ 99/5 99/10 99/20
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันทรัพย์มั่นคง 2489-R 100,000 100,000 100,000
     1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ครบสัญญา 99 ปี 150,000 150,000 150,000
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ - - -
 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
     3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 1,000 1,000 1,000
     3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 2,000 2,000 2,000
     3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 14,000 14,000 14,000
     3.4 ค่าศัลยกรรม 45,000 45,000 45,000
     3.5 ค่าห้องผ่าตัด 4,500 4,500 4,500
     3.6 ค่าวางยาสลบ 4,500 4,500 4,500
     3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000 3,000 3,000
     3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 3,500 3,500
     3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 500 500 500
 ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 216,500 216,500 216,500
 4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้
     4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน  และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) 1,500 1,500 1,500
     4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
     4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000 100,000 100,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ
 • กรณีลูกค้าเดิม มี HS Plus แล้ว ไม่สามารถซื้อได้อีก ในข้อ 4