ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก อายุ 6 ปีขึ้นไป

ลูกรักเริ่มโตขึ้นไม่ได้แอดมิดเหมือนเดิมเราก็มี OPD

 • ช่วยจ่าย คุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาท
 • ค่าห้องสูงสุด 5,500 บาทต่อวัน (จากสัญญา H&S ค่าห้อง 1000 , 2000 , 3,000 ต่อวัน รวมกับ Hs plus 2500 ต่อวัน รวมสูงสุด 5,500 บาทต่อวัน)
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากการเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกวันละ 1,000 บาท *ใน 1 ปีกรมธรรม์เบิกได้ 30 ครั้ง
 • เงินชดเชยรายได้จากการที่เป็นผู้ป่วยในวันละ 1,000 บาท
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% สูงสุดไม่เกินครั้งละ 300,000 บาท *ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร รับผิดชอบตามตารางผลประโยชน์ที่เลือกไว้

ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก OPD อายุ 6 ปี ขึ้นไป

ความคุ้มครองโดยย่อ OPD1 OPD2 OPD3
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันทรัพย์มั่นคง 2489-R 500,000 500,000 500,000
     1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ปีที่ 25 20% 10,000 10,000 100,000
     1.2 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ครบสัญญา 500,000 500,000 500,000
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ - - -
 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
     3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 1,000 2,000 3,000
     3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 2,000 4,000 6,000
     3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 14,000 20,000 30,000
     3.4 ค่าศัลยกรรม 45,000 70,000 90,000
     3.5 ค่าห้องผ่าตัด 4,500 7,000 9,000
     3.6 ค่าวางยาสลบ 4,500 7,000 9,000
     3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000 5,000 7,000
     3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 3,500 3,500
     3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 500 900 1,000
 ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 306,000 387,500 414,900
 4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้
     4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน  และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) 2,500 2,500 2,500
     4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
     4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 300,000 300,000 300,000
 5. เงินชดเชยรายได้ ในกรณีพักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ต่อวัน 500 1,000 1,000
 6. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ และรักษาต่อเนื่อง (แยกเล่มออกมาพร้อมบัตร ไม่บังคับซื้อเพิ่ม) 20,000 20,000 20,000
 7. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 1,000 1,000 1,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมีผลบังคับ
 • การเจ็บป่วยต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์