ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5

คุ้มครอง 2 เท่า เพิ่มความคุ้มค่า ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี เบี้ยประกันขั้นต่ำเริ่มต้น เพียงปีละ 15,000 บาท

 • รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกัน ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10
 • รับเงินสะสมครบกำหนดสัญญาอีก 250% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุเริ่มตั้งแต่ 30 วัน - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ตามแบบที่คุณต้องการ
 • การแถลงสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ

คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5 คุ้มครอง 2 เท่า เพิ่มความคุ้มค่า

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกัน (รายปี)
ณ ต้นปีกรมธรรม์
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์
%ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองชีวิต
1 100,000 5% 10,000 100% 200,000
2 100,000 5% 10,000 110% 220,000
3 100,000 5% 10,000 165% 330,000
4. 100,000 5% 10,000 220% 440,000
5. 100,000 5% 10,000 275% 550,000
6.   5% 10,000 275% 550,000
7.   5% 10,000 275% 550,000
8.   5% 10,000 275% 550,000
9.   5% 10,000 275% 550,000
10.   300% 510,000 275% 550,000
รวมทั้งสิ้น 500,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในคำขอเอาประกันชีวิต
 • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร